Projekty

Program: Prevencia a eliminácia násilia

Zameraný na prípravu odborníkov v multidisciplinárnej spolupráci a návrh na vytvorenie integrovaného systému riešenia problematiky rodinného násilia.

Realizované projekty:

Program: Rovnosť príležitostí a trh práce

Zameraný na uplatňovanie princípov rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na trhu práce – vytváranie spolupráce zamestnávateľov, verejnej správy a samosprávy, zameranej na koncepčné riešenie otázok zamestnanosti osôb s rodinnými povinnosťami, znevýhodnených osôb a osôb zo znevýhodnených oblastí.

Realizované projekty:

Program: Rodina a spoločnosť

Jeho cieľom je v spolupráci s profesijnými organizáciami pripraviť a realizovať projekty zamerané na podporu rodičovstva, prevenciu násilia v spoločnosti, vytváranie vhodných podmienok pre kvalitný život detí a mladých ľudí a zvyšovanie ich možností uplatniť sa v živote.

Realizované projekty:

Medzinárodné projekty a projekty rozvojovej pomoci

Uplatňovaniu princípov rovnosti príležitostí sa NCR venuje aj v projektoch medzinárodnej spolupráce a zahraničnej pomoci. Na programoch spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, domácimi aj zahraničnými expertmi.

“Preventive Measures to Fight Violence Against Children Young People and Women / Preventívne postupy na zamedzenie násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám” je medzinárodný program financovaný EÚ, do ktorého je zapojených 10 krajín. NCR je súčasťou tejto koalície.

“Global Action Committee for Elimination of Family Violence / Globálny akčný výbor na elimináciu rodinného násilia”. Cieľom tohto programu, do ktorého je zapojených 50 krajín, je pripraviť dáta o situácii v jednotlivých krajinách a pripraviť stratégiu a programy na elimináciu rodinného násilia. NCR je súčasťou tejto koalície.

Program Európskej únie DAPHNE – “Preventívne postupy na zamedzenie násilia páchaného na deťoch.” Termín realizácie: 2002-2006 V rámci tohto programu boli realizované nadväzujúce medzinárodné projekty:
- Mapovanie počtu a charakteristiky detí do 3 rokov umiestnených v detských domovoch (2002-2003)
- Analýza dobrých skúseností v deinštitucionalizácii detí v 8 EÚ krajinách (2004-2005)
- Tréning a disseminácia dobrých skúseností v deinštitucionalizácii malých detí (2006)
Výstupy z projektu na stiahnutie: 
Presun malých detí z ústavov do rodinnej starostlivosti
Spôsoby náhradnej starostlivosti o menšie deti a ich dôsledky
Úvod do 10 krokového modelu dobrého spôsobu de-inštitucionalizácie mladších detído rodinnej starostlivosti

Program EÚ DAPHNE  “Mapovanie direktív a legislatívy Európskej únie v oblasti násilia páchaného na ženách, deťoch a mladých ľuďoch”  Termín realizácie 2007-2009

Realizované projekty:

Facebook