Projekty

Program: Prevencia a eliminácia násilia

Zameraný na prípravu odborníkov v multidisciplinárnej spolupráci a návrh na vytvorenie integrovaného systému riešenia problematiky rodinného násilia a programy na elimináciu šikanovania v školách Praktická príprava odborníkov a vytvorenie efektívnej spolupráce jednotlivých zainteresovaných inštitúcií bola súčasťou prípravy legislatívneho a inštitucionálneho rámca na vytvorenie integrovaného systému na ochranu detí pred násilím na vládnej úrovni. Za tým účelom bola v roku 2004 v Národnej rade SR zriadená Stála komisia pre problematiku rodinného násilia a ochranu práv detí a mládeže a v máji 2005 NR SR schválila návrh zriadenia nezávislého orgánu pre deti a mládež.

Realizované projekty:

Program: Rovnosť príležitostí a trh práce

Zameraný na uplatňovanie princípov rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na trhu práce – vytváranie spolupráce zamestnávateľov, verejnej správy a samosprávy, zameranej na koncepčné riešenie otázok zamestnanosti osôb s rodinnými povinnosťami, znevýhodnených osôb a osôb zo znevýhodnených oblastí.

Realizované projekty:

Program: Rodina a spoločnosť

Jeho cieľom je v spolupráci s profesijnými organizáciami pripraviť a realizovať projekty zamerané na podporu rodičovstva, prevenciu násilia v spoločnosti, vytváranie vhodných podmienok pre kvalitný život detí a mladých ľudí a zvyšovanie ich možností uplatniť sa v živote.

Realizované projekty:

Medzinárodné projekty a projekty rozvojovej pomoci

Uplatňovaniu princípov rovnosti príležitostí sa NCR venuje aj v projektoch medzinárodnej spolupráce a zahraničnej pomoci. Na programoch spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, domácimi aj zahraničnými expertmi.

“Preventive Measures to Fight Violence Against Children Young People and Women / Preventívne postupy na zamedzenie násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám” je medzinárodný program financovaný EÚ, do ktorého je zapojených 10 krajín. NCR je súčasťou tejto koalície.

“Global Action Committee for Elimination of Family Violence / Globálny akčný výbor na elimináciu rodinného násilia”. Cieľom tohto programu, do ktorého je zapojených 50 krajín, je pripraviť dáta o situácii v jednotlivých krajinách a pripraviť stratégiu a programy na elimináciu rodinného násilia. NCR je súčasťou tejto koalície.

Program Európskej únie DAPHNE – “Preventívne postupy na zamedzenie násilia páchaného na deťoch.” Termín realizácie: 2002-2006 V rámci tohto programu boli realizované nadväzujúce medzinárodné projekty:
- Mapovanie počtu a charakteristiky detí do 3 rokov umiestnených v detských domovoch (2002-2003)
- Analýza dobrých skúseností v deinštitucionalizácii detí v 8 EÚ krajinách (2004-2005)
- Tréning a disseminácia dobrých skúseností v deinštitucionalizácii malých detí (2006)
Výstupy z projektu na stiahnutie: 
Presun malých detí z ústavov do rodinnej starostlivosti
Spôsoby náhradnej starostlivosti o menšie deti a ich dôsledky
Úvod do 10 krokového modelu dobrého spôsobu de-inštitucionalizácie mladších detído rodinnej starostlivosti

Program EÚ DAPHNE  “Mapovanie direktív a legislatívy Európskej únie v oblasti násilia páchaného na ženách, deťoch a mladých ľuďoch”  Termín realizácie 2007-2009

ERASMUS + ECVET AGENT- Termín realizácie 2015-2016. Spolupráca 8 krajín. Cieľom projektu bolo vytvorenie novej a praktickej vzdelávacej osnovy a nastavenie školení v oblasti poľnohospodárstva pre cieľovú skupinu dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie a Rómov. Projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie z programu Erazmus+ 2014-2020. Výstup projektu: Vzdelávacie osnovy v poľnohospodárskej produkcii. http://www.ecvet-agent.eu/

ERASMUS + Child In Mind Termín realizácie: 2016-2019. Projekt zameraný na vytvorenie online vzdelávania domácich opatrovateliek a opatrovateľov detí vo veku 0-6 rokov. Projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie z programu Erazmus+ 2014-2020 http://www.childinmind-project.eu/

Realizované projekty:

  • Hodnotovo orientovaný manažment ako faktor rozvoja spoločnosti (2008-2009)
  • Rovnaké pracovné príležitosti a živobytie pre Bosniakov, Srbov a Chorvátov postihnutých po výbuch nášľapných mín – „OVOCIE nie MÍNY „ (2011-2012) – Projekt realizovaný v Bosne a Hercegovine v rámci programu rozvojovej pomoci Slovenska tejto krajine. Dôvodom výberu krajiny bola skutočnosť, že vojnový konflikt priniesol devastáciu poľnohospodárskej produkcie, ktorá je hlavným zdrojom obživy ľudí. Najviac sú postihnutí ľudia zasiahnutí nášľapnými mínami, ktorí nie sú schopní zamestnať sa a sú vystavení extrémnej chudobe. Cieľom projektu bolo poskytnúť im rovnaké príležitosti na kvalitný život formou samozamestnania v ekologickej poľnohospodárskej produkcii a vytvoriť aj možnosti na spoluprácu Bosniakov, Chorvátov a Srbov v rozvoji tradičnej miestnej poľnohospodárskej produkcie. Projekt bol realizovaný v oblastiach najviac postihnutých vojnou– Gradačac (Bosniaci), Lopare (Srbi) a Orašje (Chorváti) . Tieto oblasti sú prevažne ovocinárske, preto bola rozvojová pomoc zameraná na ekologické pestovanie, sušenie ovocia a jeho predaj.Cieľová skupina, prijímatelia pomoci, dostali technické vybavenie na sušenie ovocia a boli vyškolení v ekologickom pestovaní a spracovaní ovocia tak, aby dodržali hygienické normy umožňujúce ich predaj. Projekt bol realizovaný v spolupráci s odborníkmi Výskumného ústavu potravinárskeho a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

    Projekt bol podporený z grantu Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SlovakAid

Facebook