Projekt: Prevencia a eliminácia rodinného násilia (1999-2005)

Úspechy projektu Prevencia a eliminácia rodinného násilia (2000-2006):

Vytvorenie sálej komisie Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci a bývanie pre problematiku rodinného násilia a ochranu práv detí a mládeže. NR SR schválila zriadenie úradu Splnomocnenca pre deti a mládež v júni 2006. Projekt ocenila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá ho  v takejto podobe realizovala v Rumunsku a Rusku.

- Spracovaný výskum „Týranie detí ako spoločenský problém“.

- Zborník a odporúčania „Ochrana obete v domácom násilí“

- 7 zborníkov odborných materiálov týkajúcich sa uvedenej problematiky

- Zborník„ Sloboda prejavu a ochrana súkromia v médiách“

- Spracované podklady pre integrovaný systém na ochranu detí

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo vytvoriť integrovaný systém na riešenie problematiky rodinného násilia , založeného na multidisciplinárnej spolupráci na štátnej aj miestnej úrovni.

Cieľová skupina

 • Zástupcovia a zástupkyne štátnej správy a samosprávy a profesijných organizácií
 • odborníci a odborníčky z radov sociálnej práce, polície, psychológie (poradensko psychologické centrá a pegagogicko-psychologické poradne), zdravotníctva, školstva a zástupcov štátnej správy
 • média (novinári a novinárky)
 • sudcovia a sudkyne

Podprojekty – aktivity a výstupy

 1.  Výskum: „Týranie detí ako spoločenský problém“ (1999) v ktorom boli zmapované legislatívne a inštitucionálne problémy pri riešení problémov týrania a zanedbávania detí na Slovensku. Výskum bol realizovaný v spolupráci s Medzinárodným strediskom pre štúdium rodiny a stal sa podkladom a východiskom pri formulácii cieľov projektu a ďalších aktivít zameraných prípravu akčného plánu na elimináciu násilia páchaného na deťoch. Výstup: publikácia „Týranie detí ako spoločenský problém“
 2. Úvodná konferencia: „Ochrana obete v domácom násilí“ (2000) bola zameraná na analýzu súčasných problémov v legislatíve a systéme riešenia problematiky domáceho násilia na Slovensku a prezentáciu dobrej praxe v oblasti legislatívy a systémového riešenia tejto problematiky v zahraničí založenej na multidisiplinárnej spolupráci odborníkov S prezentáciami vystúpili odborníci a odborníčky z USA, Cypru, Švédska, Rakúska. Konferencia bola realizovaná v spolupráci s UNDP Bratislava. Jej závery a odporúčania boli podkladom pre prípravu akčného plánu na elimináciu domáceho násilia na Slovensku. Výstup: zborník „Ochrana obete v domácom násilí“
 3. Seminár: „Multidisciplinárna spolupráca pri riešení prípadov týrania, zneužívania a zanedbávania detí“ (2001) bol určený pre zástupcov MPSVR SR, Policajného prezídia, sociálnych pracovníkov, políciu, psychológov. Jeho obsahom bola prezentácia systému multidisciplinárnej spolupráce profesionálov zaoberajúcich sa prevenciou, riešením a vyšetrovaním prípadov týrania detí v oblasti Madison, štát Alabama, USA. Odborníčky z USA prezentovali systém práce multidisciplinárneho tímu, pravidlá komunikácie členov tímu, vyšetrovacie štandardy a protokol, ktorý eliminuje viacnásobné vypočúvanie dieťaťa a pre dieťa vytvára bezpečné prostredie.

Výstup: publikácia zameraná na základné definície multidisciplinárnej spolupráce a jej prínos pre obete násilia „Multidisciplinárna spolupráca pri riešení prípadov týrania, zneužívania a zanedbávania detí“

 

1. Vzdelávanie odborníkov v prevencii a eliminácii rodinného násilia

Dlhodobý projekt Prevencia a eliminácia rodinného násilia bol postavený na partnerskej spolupráci mimovládnej organizácie, vládnych a profesijných organizácií. Jeho cieľom bolo priniesť na Slovensko informácie a materiály zamerané na legislatívne a systémové riešenie tejto problematiky v zahraničí a v spolupráci s uvedenými inštitúciami pripraviť podklady pre vytvorenie systémového a legislatívneho rámca multidisciplinárnej spolupráce riešenia tejto problematiky na Slovensku. Vzdelávanie bolo určené odborníkom a odborníčkam z radov sociálnej práce, polície, psychológie (centier poradensko psychologických služieb a pedagogicko psychologických poradní), lekárom/lekárkam a polície a zástupcom/zástupkyniam štátnej správy. Z celého Slovenska sa ho zúčastňovala skupina 50 odborníkov a odborníčok. Lektormi a lektorkami tréningov boli odborníci a odborníčky z Veľkej Británie ( Univerzita v Birminghame, Kráľovská Univerzita v Belfaste, Ministerstvo pre deti), a USA (Centrum na ochranu detí, Alabama)

 • Témy seminárov a tréningov (2000-2005)
  1. Multidisciplinárna spolupráca v riešení prípadov týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí. Seminár pre pracovníkov štátnej a verejnej správy.
  2. Informácie o systéme multidisciplinárnej spolupráce vo Veľkej Británii, o ich systéme vyšetrovania prípadov rodinného násilia a spoločné formulovanie obsahu ďalšieho vzdelávania.
  3. Formulovanie ďalšieho smerovania a obsahu vzdelávania odborníkov a odborníčok na Slovensku (20 zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Krajského úradu Bratislava, Policajného prezídia SR, Metodického centra poradensko-psychologických služieb a z katedier sociálnej práce, psychológie a liečebnej pedagogiky Univerzity Komenského)
  4. Hodnotenie a liečba rodín, v ktorých týrajú deti- lektori: Prof. Kevin Browne a Dr. Tony Beech
  5. Systém ochrany detí a právna reforma – lektori: Prof. Kevin Browne a Dr David Gough
  6. Násilie medzi dospelými a jeho dopad na deti, vyrastajúce v násilníckych rodinách – lektori: prof Kevin Browne a Dr. Luise Dixon
  7. Prevencia a eliminácia šikanovania a sexuálneho zneužívania detí – lektori: prof. Kevin Browne a Dr. Michele Elliott
  8. Úloha polície a súdov v systéme ochrany detí a systém multidisciplinárnej spolupráce v riešení prípadov rodinného násilia – lektori: Prof. Kevin Browne a Dr. Catherine Hamilton
  9. Liečba sexuálnych násilníkov – lektori: Dr. Dawn Fisher a Dr. Antony Beech
  10. Integrovaný systém na ochranu detí – lektori: Jenny Gray, prof.  Kevin Browne,
  11. Emocionálne týranie a zanedbávanie detí a liečba post traumatického syndrómu – lektori: prof. Dorota Iwaniec, a prof. David Horne.

2. Semináre pre pracovníkov ministerstiev a profesijných organizácií (2000-2004)

Ich cieľom bolo pracovníkom v rozhodovacích pozíciách poskytnúť informácie o riešení tejto problematiky v zahraničí a  poukázať na možnosti úpravy právneho a systémového riešenia tohto problému na Slovensku.

 • Seminár o právnom systéme integrovanej spolupráce bol určený pre pracovníkov ministerstiev
 • Seminárov k téme šikanovania a sexuálneho zneužívania detí sa zúčastnilo vyše 200 učiteľov z celého Slovenska a 50 pracovníkov detských domovov a ústavov sociálnej starostlivosti.
 • Seminára k téme úloha polície a súdov v systéme ochrany detí sa zúčastnili policajní vyšetrovatelia a pracovníci prokuratúry a súdov .
 • Seminára k téme liečba detských sexuálnych násilníkov sa zúčastnili väzenskí psychológovia Zboru väzenskej a justičnej stráže a zdravotníckych zariadení pre obvinených a odsúdených.

 Financovanie

British Council Bratislava, s príspevkom MPSVR SR, MŠ SR a Bratislavského samosprávneho kraja. Tréning s odborníkmi z USA financovalo Veľvyslanectvo USA na Slovensku.

 

6. Médiá v prevencii a eliminácii rodinného násilia (2001)

V priebehu roka 2001 NCR zorganizovalo 9 okrúhlych stolov pre novinárov a novinárky. Každé stretnutie bolo zamerané na špecifickú tému z oblasti rodinného násilia a na každom sa zúčastnili ako hostia zahraniční odborníci a odborníčky.

Cieľom programu bolo:

 • poskytnúť novinárom a novinárkam informácie o prejavoch a dopadoch rodinného násilia na život a zdravie obetí rodinného násilia, o spôsoboch prístupu a riešenia tejto problematiky v zahraničí;
 • diskutovať o úlohe a význame médií v prevencii a znižovaní tolerancie rodinného násilia v spoločnosti

Okrem toho NCR zorganizovalo 2 semináre aj pre študentov a študentky žurnalistiky FF UK.

Financovanie: Nadácia pre podporu občianskych aktivít (Program PHARE)

7. Semináre pre sudcov a sudkyne (2001-2002)

V spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR Národné centrum pre rovnosť príležitostí organizovalo 2 semináre pre sudcov a sudkyne zamerané na problematiku rodinného násilia. Zúčastnilo sa ich 78 sudcov a sudkýň z celého Slovenska a ich cieľom bolo zvýšiť ich povedomie v posudzovaní tejto problematiky v rozhodovaní v súdnom konaní.

Financovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR

8. Konferencia „ Sloboda prejavu a ochrana súkromia v médiách“ (2001)

Cieľom konferencie bolo upozorniť na problém negatívneho dopadu neetického prezentovania prípadov rodinného násilia v médiách na deti a obete násilia. Konferencia bola organizovaná pod záštitou predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu a zúčastnilo sa jej vyše 70 zástupcov a zástupkýň zahraničných zastupiteľstiev na Slovensku (Európskej komisie, UNDP, UNIFEM, British Council), Národnej rady SR, vlády SR, MPSVR SR, MŠ SR, MS SR, Policajného prezídia SR, novinárov, odborníkov a mimovládnych organizácií.

Financovanie: Svetová banka

9. V roku 2004 NCR usporiadalo návštevu detí z bratislavských škôl v Národnej rade SR, kde odovzdali Otvorený list detí Slovenska poslancom NR SR, v ktorom ich vyzvali, aby vo svojich politických rozhodnutiach sústredili pozornosť na potreby detí a vytvárali im podmienky na ich zdravý vývin tak, ako sa to Slovensko zaviazalo v Dohovore OSN o právach dieťaťa.

10. Konferencia „Spoločne na ochranu detí pred násilím“ (2005) bola záverečnou aktivitou vzdelávacej časti projektu. Zúčastnilo sa jej 150 zástupcov NR SR, VÚC, MPSVR SR, MŠ SR, MS SR, Policajného prezídia, Generálnej prokuratúry, profesijných a mimovládnych organizácií. Jej cieľom bolo prezentovať problémy, s ktorými sa na Slovensku stretávajú odborníci pri riešení problémov rodinného násilia a hľadanie východísk z tejto situácie predstavením návrhu integrovaného systému práce s ohrozenými deťmi a ich rodinami. Realizácia projektu a odporúčania konferencie vyústili do vytvorenia Stálej komisie Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci a bývanie pre problematiku rodinného násilia a ochranu práv detí a mládeže. Komisia (v zložení zo zástupcov MPSVR SR, MŠ SR, MS SR, MZ SR, Generálnej prokuratúry, Policajného prezídia VUC, ZMOS, profesijných inštitúcií a MVO) ako poradný orgán Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie iniciovala vytvorenie „Integrovaného systému na ochranu detí“ na Slovensku. V roku 2006 bol Národnou radou SR schválený návrh na vytvorenie úradu Splnomocnenca vlády SR pre deti a mládež, ktorý mal vytvoriť a implementovať koncepciu integrovaného systému na ochranu detí.

Tajomníčkou komisie bola riaditeľka Národného centra pre rovnosť príležitostí Mgr. Anna Klimáčková, ktorá bola plne zainteresovaná do prípravy podkladov a dôvodových správ k zavedeniu Integrovaného systému na ochranu detí na Slovensku

 

Facebook