Zamestnanosť na vidieku – možnosti a výzvy

Zamestnanosť na vidiekumožnosti a výzvy je projekt, ktorý realizuje Národné centrum pre rovnosť príležitostí v spolupráci s Norges Vel (Nórskou kráľovskou spoločnosťou pre rozvoj). Partnerom projektu je aj Vidiecky parlament na Slovensku.

Cieľom projektu je podporiť miestny rozvoj a produkciu potravín prostredníctvom motivácie a odbornej prípravy nezamestnaných (najmä žien a mladých ľudí) na samozamestnanie, alebo vytvorenie svojho vlastného zdroja príjmov v oblasti produkcie potravín, či iných výrobkov s prepojením na trh. Aktivity sú zamerané na vzdelávanie účastníkov projektu v oblasti podnikania, získavania finančných zdrojov na podnikanie a najmä na praktické cvičenia zamerané na ekologické pestovanie plodín, ovocinárstvo, včelárstvo, či výrobu syrov. Témy školení si účastníci vyberajú podľa daností regiónu a ich možností. Vzhľadom na to, že mnohí malovýrobcovia majú problém umiestniť sa na trhu, bude jednou z foriem podpory predaja výrobkov aj ich spájanie sa, vyváranie sietí predaja, predaj z dvora, či rozvoj vidieckeho turizmu v ich regióne.

Pri realizácii projektu využívame skúsenosti Nórskeho partnera Norges Vell. Jeho experti Jorunn Tonnesen a Gunar Lindeberg na Slovensku školili odborníkov, ktorí pracujú s účastníkmi projektu v základoch podnikania, marketingu a v možnostiach prepojenia produkcie a predaja potravín s kultúrou a vidieckym turizmom.

Projekt je realizovaný v žilinskom, prešovskom a banskobystrickom kraji. Priebežné výsledky realizácie projektu ukazujú veľký záujem ľudí o ponúkané témy. Doteraz sa aktivít zúčastnilo viac ako 120 ľudí nielen z regiónov, v ktorých je projekt realizovaný

Rural Employment – Opportunities and Challenges is name of the project of the National Center for Equal Opportunities which implement in partnership with Norges Vel (The Royal Norwegian Society for Development) and Rural Parliament in Slovakia.

The goal of the project is to support local economic growth, food production and its selling by mobilizing and training of rural unemployed people (women and young people) in development of their business or self-employment opportunities mainly in local food production or other products, which may be sold. So in addition to theoretical training focusing also on practical education in ecological milk processing and cheese making, fruit growing, bee-keeping, etc., depending on the natural conditions of the region and needs and possibilities of our target group. To increase the sales opportunities of food in the region we are looking for opportunities to interface with culture and rural tourism in regions, or creating of local value chains.

The project implementation is based on the experiences of our Norwegian partner Norges Vel. The experts Jorunn Tonnesen and Gunar Lindeberg trained  Slovak experts in good practices in local food production and culture, marketing and basic elements of a business plan.

The preliminary results show great interest in people involved in the project. So far, more than 120 people participated in practical trainings. They are not only from regions where the project is implemented , but they also come from other regions. The project is implemented in 4 Slovak regions with high rate of unemployment – regions Žilina, Prešov a Banská Bystrica.

 

 

Napísali o nás v Roľníckych novinách

 

 

Facebook