Projekt: Zvýšenie informovanosti zameranej na toleranciu a násilie (2009)

Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a povedomia odbornej aj laickej verejnosti o prevencii násilia v spoločnosti. Projekt je zameraný na zapojenie odborníkov a odborníčok štátnej, verejnej a miestnej správy do tvorby návrhov stratégie primárnej prevencie násilia a intolerancie na miestnej úrovni. Stretnutia s odborníkmi boli orientované na pomenovanie príčin vzniku násilia a netolerantných postojov mladých ľudí, prezentáciu dobrých príkladov primárnej prevencie zo zahraničnej praxe a diskusiu zameranú na hľadanie možností a riešení v tvorbe preventívnych programov v uvedenom meste.

Aktivity:

3 workshopy realizované v mestách Senica, Nitra a Bratislava

Výstup

  • Zmapovanie najvážnejších problémov v uvedených mestách a návrhy ich riešení, vytvorenie bázy pre ďalšiu spoluprácu a komunikáciu zúčastnených inštitúcií v uvedenej oblasti
  • Projekt, ktorý aktivitami pokryje ďalšie mestá na Slovensku.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Facebook