Projekt: Rozvoj vidieka (2010- 2012)

Cieľom projektu je vytvoriť programy zamerané na zvýšenie príležitostí pre zamestnanosť obyvateľov vidieka, najmä mladých ľudí a mladých rodín. Projekt je realizovaný v 25 obciach Banskobystrického samosprávneho kraja.

Východiskom pri tvorbe projektu boli výsledky zistení z predchádzajúcich projektov – absencia pracovných príležitostí na vidieku, problémy s dochádzkou za prácou najmä pre osoby s rodinnými povinnosťami a staršie osoby.

Aktivity

Workshopy pre starostov, poslancov miestnych zastupiteľstiev, miestnych podnikateľov a  obyvateľov obcí zamerané na analýzu daností vidieckeho prostredia v oblasti poľnohospodárskej výroby, spracovania a predaja poľnohospodárskych výrobkov, rozvoja vidieckeho turizmu a hľadanie východísk a návrh inovatívnych rozvojových programov. Súčasťou projektu je aj školenie v získavaní finančných prostriedkov na vytypované aktivity.

Projekt je realizovaný z Programu rozvoja vidiecka Ministerstva pôdohospodárstva SR

Facebook