Projekt: Gender mainstreaming v národnej politike a programoch (2005-2006)

Projekt bol zameraný na podporu tvorby rodovo citlivej politiky na národnej a regionálnej úrovni na Slovensku so špeciálnym zameraním na zamestnanosť. Gender mainstreaming bol použitý ako nástroj na zabezpečenie spravodlivého a udržateľného rozvoja ľudských zdrojov a rovnosti príležitostí žien a mužov. Projekt reagoval na skutočnosť, že prezentovanie a participácia žien vo verejnom živote na Slovensku je veľmi nízka. Spolupráca medzi Rozvojovým programom OSN (UNDP) Regionálnym centrom CIS Bratislava) a Národným centrom pre rovnosť príležitostí (NCR)bola založená na skutočnosti, že UNDP uľahčuje politický dialóg medzi vládou, mimovládnymi organizáciami a ďalšími aktérmi a NCR ako implementačný partner spolupracuje s ďalšími slovenskými a medzinárodnými organizáciami zapojenými do problematiky rodovej rovnosti.

Aktivity

  1. tréning skupiny expertov a expertiek zahraničnými expertmi a expertkami
  2. zrealizovanie rodovej analýzy existujúcej politiky v oblasti rovnosti príležitostí a v súkromných spoločnostiach v spoločnostiach Petitpress, Bratislava a Vegum, Dolné Vestenice
  3. zorganizovanie Národnej konferencie „ Gender mainstreaming – dobré skúsenosti z praxe a politiky“ určená pre tvorcov politiky. Lektorkami boli zástupkyne vlád Nórska, Švédska, Francúzska a Fínska
  4. tréning skupiny novinárov a novinárok a zrealizovanie novinárskej súťaže na tému “Rodová rovnosť v praxi

Výstupy- publikácie:

„Gender mainstreaming – dobré skúsenosti z praxe“

„Gender mainstreaming v praxi“

Projekt bol realizovaný v partnerstve: UNDP, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Národné centrum pre rovnosť príležitostí.

Financovanie

United Nations Development Programe, Bratislava Regional Center for Europe and the CIS.

www.undp.sk

Facebook