Projekt: Zvýšenie informovanosti zameranej na toleranciu a násilie (2010-2011)

je zameraný na prevenciu násilia a jeho cieľom bolo zvýšiť informovanosť pracovníkov štátnej a miestnej správy o príčinách vzniku rizikového správania detí a mládeže a zintenzívniť ich spoluprácu pri tvorbe programov primárnej prevencie.

Dôvodom prípravy projektu je skutočnosť, že rodina aj spoločnosť má výrazný vplyv na život a správanie detí a mládeže. Preto je dôležité informovať pracovníkov zodpovedných za tvorbu politík o príčinách vzniku násilia a spoločne s nimi hľadať riešenia aplikovateľné na miestnej úrovni. Pri tvorbe projektu sme vychádzali z výsledkov výskumov, v ktorých odborníci potvrdzujú priamu súvislosť a prepojenie zanedbávania a násilia páchaného na deťoch na ich delikvenciu a prináležitosť k rôznym extrémistickým skupinám. Výskumy dokázali existenciu faktorov, ktoré negatívne formujú správanie detí a mládeže. Medzi tie najdôležitejšie patrí rodinné prostredie, v ktorom dieťa vyrastá. Človek sa stane takým, ako sa s ním zaobchádzalo v detstve. Preto je poznanie príčin základom na hľadanie účinných riešení na ich odstránenie napríklad vytvorením služieb na pomoc rodinám zvládať výchovné problémy, zvládať stres, ktorý sa často obracia proti deťom a pod. Ďalej sú to služby pomoci deťom pri riešení ich životných problémov, či vytvorenie priestoru pre zmysluplné trávenie voľného času. To sú len niektoré z riešení, ktoré sa osvedčili v zahraničí a ktoré sú predmetom diskusií.

Aktivity projektu boli zamerané na zvýšenie informovanosti, vyvolanie verejnej diskusie o príčinách vzniku netolerantného správania. V diskusných fórach sme oslovovali najmä zodpovedných pracovníkov na miestnej úrovni, ktorí majú pri výkone svojho povolania vplyv na tvorbu miestnych programov zameraných na predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie. Ide najmä o praktické naplnenie „Národného akčného plánu pre deti“, „Zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele“ a „Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike“

Miestom realizácie projektu boli mestá: Levice, Galanta, Považská Bystrica, Žiar nad Hronom, Svidník, Spišská Nová Ves a  Žilina. Hlavnými aktivitami projektu boli verejné diskusné fóra zamerané na analýzu súčasnej situácie a hľadanie riešení na tvorbu programov primárnej prevencie násilia a intolerancie na miestnej úrovni. Cieľovou skupinou boli pracovníci štátnej a miestnej správy, ktorí vykonávajú politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj neverejnom sektore, mimovládne organizácie a  verejnosť. Na diskusných fórach sa zúčastnilo vyše 300 odborníkov/čiek, pracovníkov/čiek štátnej a verejnej správy, samosprávy a študentov/tiek stredných škôl. Projekt nadviazal na predchádzajúci projekt „Zvýšenie informovanosti zameranej na toleranciu a násilie“, realizovaný v roku 2009 v mestách Bratislava, Nitra a Senica s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Vyústením projektu bola konferencia „Podpora rodičovstva – primárny faktor rozvoja spoločnosti“, ktorá sa uskutočnila 1. marca 2011, SÚZA , Drotárska cesta 46, Bratislava. Záštitu nad konferenciou prevzala predsedníčka vlády SR Iveta Radičová.

Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre diskusiu o rodinnej politike a podpore rodičovstva v kontexte vládnych priorít a súčasnej ekonomickej klímy a upozorniť spoločnosť,  najmä tvorcov politiky na štátnej aj miestnej úrovni, na potreby rozvoja programov zameraných na podporu rodičovstva ako primárnej metódy zabezpečenia zdravého vývinu detí a  prevencie patologických javov.

Konferencie sa zúčastnilo 70 účastníkov/čiek. Európsky parlament zastupovala pani Anna Záborská, ďalej to boli poslankyne NR SR, zástupcovia Úradu vlády SR, MPSVR SR, MV SR, odborníci/čky z ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, psychológovia/čky CPPPaP a ďalší odborníci/čky z celého Slovenska.

Výstupom konferencie bol návrh koncepčného riešenia problematiky podpory rodičovstva, rodičov a detí, ktorý bude predložený predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej. Jeho cieľom bude zabezpečovanie primárnej prevencie na ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi a násilím až po poskytovanie priamej a adresnej pomoci deťom a ich rodinám na úrovni štátu a miestnej samosprávy, vytvorenie národného systému, ktorý zabezpečí efektívne riadenie a zapojenie miestnych služieb, efektívnejšiu spoluprácu medzi odborníkmi , ich vzdelávanie a  jednotné, národné štandardy poskytovania poradenstva pre deti aj rodiny.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Viac informácií na www.esf.gov.skwww.fsr.gov.sk.

Prílohy

Agata_DAddato,_Breaking_poverty_cycle_through_family_support

Albin_Skoviera,ANO_a_NIE_v_rodicovskej_vychove

Anna_Klimackova,Panelova_diskusia

Anna_KLimackova,Podpora_rodicovstva

Caroline_Vink,Youth_and_family_centres_in_Netherland

Maria_Chaloupkova_Psychologicke_poradenstvo

Program_konferencie

Tlacova_sprava_prevencia_nasilia

 

 

Facebook