20 rokov NCRP

Vo februári 2018 si nezisková organizácia Národné centrum pre rovnosť príležitostí pripomína 20 rokov svojej činnosti.

Čo sa nám za ten čas podarilo?

Od svojho vzniku sme spolu s domácimi aj zahraničnými odborníkmi a odborníčkami hľadali koncepčné riešenia problémov týkajúcich sa kvality života a zamestnanosti zraniteľných skupín.

V programe Prevencia a eliminácia násilia

sme sa v rokoch 1999-2005 venovali ochrane žien a najmä týraných a zanedbávaných detí. V spolupráci s Univerzitou v Birminghame, UK sme realizovali projekt zameraný na multidisciplinárnu spoluprácu a systém medzirezortnej spolupráce v oblasti ochrany detí pred násilím. Vyškolili sme 50 odborníkov – psychológov, policajtov, sociálnych pracovníkov a lekárov v systéme multidisciplinárnej spolupráce, robili sme špecializované semináre pre pracovníkov ministerstiev a profesijných organizácií (psychológov, policajných vyšetrovateľov, pracovníkov prokuratúry a sudcov, učiteľov, pracovníkov detských domovov a ústavov sociálnej starostlivosti, psychológov Zboru väzenskej a justičnej stráže, novinárov a študentov žurnalistiky). Pre účastníkov sme spracovali 11 publikácií a zborníkov s odbornými materiálmi.

V rámci tohto projektu sa nám roku 2004 podarilo v spolupráci s Národnou radou SR zriadiť Komisiu Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci a bývanie pre problematiku rodinného násilia a ochranu práv detí a mládeže. Jej členmi boli zástupcovia rezortov školstva, sociálnych vecí a rodiny, polície, justície, zdravotníctva a mimovládnych organizácií. Cieľom bolo na úrovni štátu vytvoriť nezávislý orgán zodpovedný za koordináciu jednotlivých rezortov v oblasti problematiky rodinného násilia a ochrany práv detí a mládeže. Jeho zriadenie bolo Národnou radou SR schválené júni 2005. Po predčasných voľbách v roku 2006 toto rozhodnutie, žiaľ, nebolo zaradené do nového štátneho programu.

Tento projekt ocenila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a v takejto podobe ho realizovala v Rumunsku a Rusku.

V projekte “Prevencia a eliminácia šikanovania“ (2001-2006) sme v spolupráci s Ministerstvom školstva SR pripravili metodické materiály riešenia šikanovania v školách a vyškolili psychológov a psychologičky z pedagogicko -psychologických poradní v 8 krajoch SR.

V programe Rovnosť príležitostí a trh práce

sme sa zamerali na riešenie problémov zamestnanosti žien a osôb s rodinnými povinnosťami. V spolupráci s MPSVR SR, VÚC a miestnou samosprávou sme analyzovali problémy zamestnanosti tejto cieľovej skupiny a navrhovali možnosti ich koncepčného riešenia. Tejto téme sme sa venovali v piatich projektoch. V každom z nich sme priniesli návrh nového programu pre cieľovú oblasť. Napríklad v projekte „Program rodovej rovnosti v Zlatých Moravciach“ (2005-2006) sme spracovali návrh a stratégiu rozvoja pracovných príležitostí pre ženy v meste Zlaté Moravce. V projekte „Princípy rodovej rovnosti ako súčasť antidiskriminačnej stratégie rozvoja regiónov“ (2008) sme na vzdelávaní pracovníkov všetkých 8 VÚC spoločne tvorili možnosti zakomponovania princípov rodovej rovnosti a zamestnanosti do programov ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov. V projekte „Gender mainstreaming na trhu práce“ (2006-2008) sme v spolupráci s mestami Dolný Kubín, Čadca a Senica navrhli model spolupráce miestnej samosprávy, MVO a zamestnávateľov v oblasti zosúlaďovania pracovného a rodinného života a zvýšenia zamestnanosti najmä osamelých rodičov. Tento projekt ocenila OECD, ktorej zástupcovia sa zúčastnili aj na záverečnej konferencii projektu.

Do politických priorít Slovenska sa téma zosúlaďovania pracovného a rodinného života dostala až v posledných rokoch. Preto sme sa k nej v júni 2017 vrátili a v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung na Slovensku (FES) sme zorganizovali workshopy na ktorých sme prezentovali 13 ročné skúsenosti zo spolupráce zamestnávateľov a miestnej samosprávy v oblasti zosúlaďovania pracovného a rodinného života a jej prínos na zvýšenie zamestnanosti žien, osôb s rodinnými povinnosťami a osamelých rodičov v Nemecku. V novembri 2017 sme spolu s FES a nemeckou expertkou z organizácie Erfolgsfactor Familie (platforma vyše 6 500 zamestnávateľov, zameraná na zosúladenie pracovného a rodinného života) na CEE CSR SUMMIT 2017 viedli odbornú diskusiu na tému „Programy ústretové rodine a ich prínos pre firmy“ . V programoch zameraných na zosúladenie pracovného a rodinného života budeme v roku 2018 pokračovať.

Na základe výskumu NCRP, zameraného na problémy zamestnanosti najmä matiek a mladých ľudí na vidieku, sa tejto téme centrum venovalo v dvoch projektoch: „Rozvoj vidieka“(2010-2012) a „Zamestnanosť na vidieku – možnosti a výzvy“(2013-2014). Ich výstupmi boli návrhy programov zamestnanosti na vidieku zameraného na rozvoj vidieka, aktivizáciu a podporu malých hospodárov.

V programe Rodina a spoločnosť

sme sa sústredili na zmapovanie najvážnejších problémov vedúcich k intolerancii a násiliu v spoločnosti a hľadanie riešení v tvorbe programov a podmienok pre kvalitný život detí a mladých ľudí. Zorganizovali sme okrúhle stoly a workshopy s vyše 300 zástupcami štátnej a miestnej správy, MVO a psychológmi zo všetkých ÚPSVaR SR. Z diskusných fór a odbornej diskusie v 10 mestách a záverečnej konferencie, na ktorej sa zúčastnili psychológovia a psychologičky zo všetkých ÚPSVaR na Slovensku, poslanci a poslankyne NR SR, Európskeho parlamentu a zahraničných odborníkov vyplynulo, že základným prvkom prevencie násilia a intolerancie sú programy podpory rodičovstva a zamestnanosti na miestnej úrovni. Pretože zamestnanie rodičov pomôže finančne zabezpečiť rodinu a eliminovať chudobu, ktorá znižuje možnosti detí žiť kvalitný život.

Výstupom bol návrh koncepcie podpory rodičovstva a zamestnanosti rodičov, najmä jednorodičovských rodín, ktorú v júni 2011 prijala predsedníčka vlády SR, Iveta Radičová.

Medzinárodné programy

NCRP bolo od roku 2001 partnerom v 7 medzinárodných projektoch a realizovalo 2 projekty rozvojovej pomoci SLOVAK AID zamerané na rozvoj zamestnanosti znevýhodnených skupín v Srbsku a Bosne a Hercegovine.

 

Skúsenosti, ktoré sme za 20 rokov získali, využijeme v príprave a realizácii projektov aj v nasledujúcom období. Veríme, že koncepcie a inovatívne programy, ktoré v projektoch navrhneme, nájdu spoločenskú a politickú podporu a dostanú sa do praxe.

Anna Klimáčková

riaditeľka NCRP

 

BRATISLAVA 31.marec 2016 - Šanca na zamestnanie Rómov a sociálne vylúčených na vidieku

 „Keď vidím tie lány polí je mi ľúto, že ani kúštik z nich nie je prístupný pre nás. Radi by sme si vypestovali nejaké plodiny, ktoré by sme mali pre svoje rodiny a deti. Aby sme boli aspoň trochu sebestační. Nikde okolo nás nie sú príležitosti na prácu a deti potrebujú jesť.“ To sú slová mladej matky, Rómky, žijúcej v malej osade na východe Slovenska.

Žijú na vidieku, ale nie sú schopní vypestovať si vlastné plodiny pre potreby svojich rodín. Je to problém, ktorý trápi mnohých Rómov odkázaných len na sociálny systém. Nemajú vzdelanie, nemajú pôdu, nemajú šancu. Sú v stave, keď nevidia žiadne východisko zo svojej situácie a to sa odzrkadľuje v ich spôsobe života. Mnohí z nich však majú záujem riešiť svoju životnú situáciu. Podľa prieskumu, ktorý robilo medzinárodné konzorcium 8 krajín, združených v projekte Erazmus+, „ECVET Agent: Integrácia cez inovácie“, až 66% opýtaných dlhodobo nezamestnaných má záujem venovať sa poľnohospodárstvu.

Otázkou je však prístup k pôde a ich vzdelávanie. O pôde sa dá diskutovať, pretože existuje množstvo hektárov cirkevnej aj obecnej pôdy, ktorá by mohla byť takto využívaná. V oblasti ich vzdelávania prináša riešenie uvedený projekt ECVET Agent, ktorý sa venuje odbornej príprave a vzdelávaniu dlhodobo nezamestnaných, prioritne Rómov v poľnohospodárstve. Odborníci v ňom pripravili vzdelávací manuál zameraný na praktickú prípravu a pestovanie plodín. Pilotné testovanie vzdelávania bude na Slovensku realizovať člen projektového konzorcia Národné centrum pre rovnosť príležitostí v spolupráci s občianskym združením eMklub Kremnica, ktoré sa venuje vzdelávaniu mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskej komunity. Títo mladí ľudia môžu ukázať cestu aj ďalším, ktorí majú záujem riešiť svoju životnú situáciu. Len im treba dať šancu.

http://www.ecvet-agent.eu/

BRATISLAVA 12. február 2016 – Podpora jednorodičovských rodín

„PODPORA JEDNORODIČOVSKÝCH RODÍN“, je názov projektu, ktorý Národné centrum pre rovnosť príležitostí realizovalo v roku 2015. Bol určený matkám alebo otcom, ktorí sami, bez druhého partnera, vychovávajú deti. Obsahom bolo vzdelávanie, informačná podpora a konzultácie o problémoch, s ktorými sa v živote stretávajú: Zvládanie výchovných a rodinných problémov po rozvode, zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, možnosti flexibilných foriem práce, orientácia v legislatíve, ktorá im umožní uplatniť sa na trhu práce a pod.

Projekt bol pilotný a jeho zámerom bolo zmapovať aj potreby jednorodičovských rodín tak, aby bolo možné nastaviť budúce programy ústretové rodine.

Najdôležitejšími problémami, s ktorými sa rodičia obracali na odborníčky, boli komunikačné problémy s odídeným partnerom a z nich vyplývajúci pocit neistoty a stres, ktorý ich blokuje v riešení rodinných problémov za zmenených podmienok. V takýchto prípadoch by uvítali pomoc odborníka, napríklad mediáciu. Veľmi často sa objavovali problémy so zladením výchovy detí a zamestnaním. Skrátené úväzky sú pre ne neprijateľné, pretože na domácnosť potrebujú plný príjem. Mnohé z nich sa dostali do sociálnej izolácie hlavne v prípadoch, keď ich širšia rodina žije mimo Bratislavu a nemôžu im pomôcť so starostlivosťou o deti. Chýbajú im sociálne väzby, pretože tie, ktoré mali ako párová rodina, sú pretrhnuté. Uvítali by vytvorenie svojpomocných skupín, či dlhodobé online poradenstvo, ktoré by im pomohlo riešiť problémy, s ktorými sa stretávajú. Tie, ktoré nemajú prístup k internetu, by uvítali kurzy, či písomné materiály, ktoré by ich navigovali v zásadných výchovných a komunikačných problémoch.

Dôležitým poznatkom vyplývajúcim z konzultácií s rodičmi je, že im chýba systémové poradenstvo, vzdelávanie  a informačná podpora , ktorá by ich psychicky posilnila, pomohla im zvládať problémy. Táto pomoc by mala byť zabezpečovaná na miestnej úrovni a bezplatná, aby bola pre ne dosiahnuteľná. Elimináciou problémov, s ktorými sa teraz stretávajú, by sa dokázali zamestnať a uživiť svoju rodinu. Aj vzhľadom na neriešenie situácie jednorodičovských rodín, až 32% z nich v súčasnosti žije v chudobe, ktorou sú poznačené aj životy ich detí. Preto je potrebná skorá intervencia – pomoc osamelému rodičovi už v čase, kedy problémy začínajú. Je to najmä odborné poradenstvo, či informačná podpora pri výchove detí, zvládaní porozvodovej situácie, pomoc v prístupe na trh práce, zosúladení rodiny a práce.

Príklady zo zahraničia ukazujú, že je to možné a okrem zlepšenia kvality života rodičov a ich detí prinášajú benefity aj spoločnosti v znížení nákladov na dodatočné riešenie vážnych problémov týchto rodín.

    Projekt bol realizovaný v rámci dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rodovej rovnosti.

 

BRATISLAVA 10.október 2014 - ECVET Agent: Integrácia cez inovácie

Národné centrum pre rovnosť príležitostí sa stalo jedným z ôsmych partnerov programu ECVET Agent, ktorého cieľom je vývoj odborného vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva v spojení s prípravou na podnikanie pre cieľovú skupinu dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie a Rómov. Vytvorením novej a praktickej osnovy odborného vzdelávania a prípravy v oblasti poľnohospodárstva, bude ECVET Agent stavať na existujúcich schopnostiach a silných stránkach cieľovej skupiny a vytvorí cesty k zakladaniu nových mikropodnikov. Všetky zdroje a výučbové materiály, vyvinuté v rámci tohto projektu, zohľadnia potreby rómskej komunity a budú testované v šiestich európskych krajinách: Írsko, Slovensko, Taliansko, Rumunsko, Chorvátsko a Rakúsko. Projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie z programu Erasmus+ 2014-2020.

Viac informácií: http://www.ecvet-agent.eu/

BRATISLAVA 22.máj 2014 - Príležitosť pre vidiek

Napísali o nás: V utorok 6.mája 2014 sa na Gazdovskom dvore v Turčianskych Kľačanoch konalo zaujímavé podujatie – školenie Význam pestovania tradičných odrôd ovocia a revitalizácia starých sadov. Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť na význam pestovania tradičných odrôd ovocia, najmä z pohľadu ich odolnosti voči chorobám, škodcom či mrazu a stabilnejším výnosom. Školenie bolo určené verejnosti, pestovateľom so záujmom o tradičné odrody , ich zachovanie a zaujímavá bola aj teoretická časť zameraná na biologickú ochranu, ktorú lektoroval Ing. Zoltán Tamašek.

Organizátormi podujatia boli Národné centrum pre rovnosť príležitostí a Vidiecky parlament na Slovensku, ktorí prostredníctvom projektu „Zamestnanosť na vidieku – možnosti a výzvy podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, hľadajú pre slovenský vidiek možnosti vytvárania pracovných príležitostí práve cez aktivity a činnosti, ktoré k vidieku patria a v minulosti mali pre jeho obyvateľov veľký význam. Účastníci podujatia, ktorí pricestovali nielen z regiónu Turiec, boli veľmi potešení účasťou hlavného lektora, ktorým bol významný slovenský ovocinár Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.,dr.h.c. Ten vo svojej prednáške objasnil význam pestovania tradičných odrôd ovocia, ale zvlášť hodnotné boli jeho praktické ukážky obnovy v starom sade v Turčianskych Kľačanoch, o ktorý sa stará poľnohospodársky podnik pod vedením Ing.Vargaeštoka.

viac: Príležitosť pre vidiek 

 

BRATISLAVA 30.apríl 2014 - Pozývame Vás

Národné centrum pre rovnosť príležitostí a Vidiecky parlament na Slovensku Vás pozývajú na školenie: Význam pestovania tradičných odrôd ovocia a revitalizácia starých sadov

Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť na význam pestovania tradičných odrôd ovocia najmä z pohľadu ich odolnosti voči chorobám, škodcom či mrazu a stabilnejším výnosom. Teoretická časť je spojená s praktickými ukážkami revitalizácie starých stromov.

Miesto konania: Gazdovský dvor, Turčianske Kľačany, účasť na školení je bezplatná

Termín: 6. mája 2014 o 15.00

pozvánka: Obnova starých sadov

Školenie je realizované v rámci projektu „Zamestnanosť na vidieku – možnosti a výzvy“

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny

 

BRATISLAVA 17.apríl 2014 - Fotogaléria zo zrealizovaných školení

Prinášame fotografie zo zrealizovaných školení v Námestove, návštevy mesta Krupina a návštevy farmy pri Zvolene, ktorej spolumajiteľkou je žena ocenená titulom „Líderka 2011“ pani Jana Rozniaková, ktorá je príkladom húževnatosti, nadšenia a lásky k ľuďom, práci a prírode.

Školenie v Námestove

     

Návšteva Krupiny

     

Farma pri Zvolene

   

BRATISLAVA 13. apríl 2014 – Napísali o nás v Roľníckych novinách: Lepšie zapáliť malú sviečku…

V krupinskom hoteli Slovan sa konalo jedno z pilotných školení v rámci projektu, ktorý má pozdvihnúť zamestnanosť na slovensko vidieku.

“V troch krajoch – v Bansko-bystrickom, v Žilinskom a v Prešovskom, sme vytipovali 6 okreov, v ktorých chceme pomôcť ľuďom, čo sú nezamestnaní a chceli by hospodáriť na pôde, chovať zvieratá alebo inak podnikať na vidieku”, uviedla nás do problematiky A. Klimáčková. Záujemca bude môcť začať napríklad s včelárením alebo sa trebárs môže pustiť do obnovy starých, opustených sadov a premeniť ich na produkčné plochy. “Nie je to vždy len o zamestnaní na plný úväzok, skôr ide o doplnok, o využitie miestnych podmienok, o zamestnaní seba, prípadne členov rodiny.”

Projekt s názvom Zamestnansť na vidieku – možnosti a výzvy, vychádza z toho, že nezamestnanosť na slovenskom vidieku sa v súčasnosti pohybuje medzi 14 až 20 percentami. Hlavnými prekážkami pri získaní práce je zlá dopravná dostupnosť pri prípadnom dochádzaní za prácou a absencia systémových riešení pri podpore potravinárstva.

BRATISLAVA 31. marec – Zamestnanosť na vidieku – možnosti a výzvy

Zamestnanosť na vidieku – možnosti a výzvy je projekt, ktorý realizuje Národné centrum pre rovnosť príležitostí v spolupráci s Norges Vel (Nórskou kráľovskou spoločnosťou pre rozvoj). Partnerom projektu je aj Vidiecky parlament na Slovensku.

Cieľom projektu je podporiť miestny rozvoj a produkciu potravín prostredníctvom motivácie a odbornej prípravy nezamestnaných (najmä žien a mladých ľudí) na samozamestnanie, alebo vytvorenie svojho vlastného zdroja príjmov v oblasti produkcie potravín, či iných výrobkov s prepojením na trh. Aktivity sú zamerané na vzdelávanie účastníkov projektu v oblasti podnikania, získavania finančných zdrojov na podnikanie a najmä na praktické cvičenia zamerané na ekologické pestovanie plodín, ovocinárstvo, včelárstvo, či výrobu syrov. Témy školení si účastníci vyberajú podľa daností regiónu a ich možností. Vzhľadom na to, že mnohí malovýrobcovia majú problém umiestniť sa na trhu, bude jednou z foriem podpory predaja výrobkov aj ich spájanie sa, vyváranie sietí predaja, predaj z dvora, či rozvoj vidieckeho turizmu v ich regióne.

Pri realizácii projektu využívame skúsenosti Nórskeho partnera Norges Vell. Jeho experti Jorunn Tonnesen a Gunar Lindeberg na Slovensku školili odborníkov, ktorí pracujú s účastníkmi projektu v základoch podnikania, marketingu a v možnostiach prepojenia produkcie a predaja potravín s kultúrou a vidieckym turizmom.

Projekt je realizovaný v žilinskom, prešovskom a banskobystrickom kraji. Priebežné výsledky realizácie projektu ukazujú veľký záujem ľudí o ponúkané témy. Doteraz sa aktivít zúčastnilo viac ako 120 ľudí nielen z regiónov, v ktorých je projekt realizovaný

Rural Employment – Opportunities and Challenges is name of the project of the National Center for Equal Opportunities which implement in partnership with Norges Vel (The Royal Norwegian Society for Development) and Rural Parliament in Slovakia.

The goal of the project is to support local economic growth, food production and its selling by mobilizing and training of rural unemployed people (women and young people) in development of their business or self-employment opportunities mainly in local food production or other products, which may be sold. So in addition to theoretical training focusing also on practical education in ecological milk processing and cheese making, fruit growing, bee-keeping, etc., depending on the natural conditions of the region and needs and possibilities of our target group. To increase the sales opportunities of food in the region we are looking for opportunities to interface with culture and rural tourism in regions, or creating of local value chains.

The project implementation is based on the experiences of our Norwegian partner Norges Vel. The experts Jorunn Tonnesen and Gunar Lindeberg trained  Slovak experts in good practices in local food production and culture, marketing and basic elements of a business plan.

The preliminary results show great interest in people involved in the project. So far, more than 120 people participated in practical trainings. They are not only from regions where the project is implemented , but they also come from other regions. The project is implemented in 4 Slovak regions with high rate of unemployment – regions Žilina, Prešov a Banská Bystrica.

BRATISLAVA 5. marec 2014 – Pozvánka na seminár

Národné centrum pre rovnosť príležitostí, NARMSP a VÚC Banská Bystrica Vás srdečne pozývajú na seminár: Zamestnanosť na vidieku – možnosti a výzvy.

Cieľom seminára je priniesť informácie a príklady  dobrej praxe z oblasti rozvoja vidieka, zlepšenia kvality života vo vidieckom priestore, zvýšenia  zamestnanosti a možnosti financovania podnikateľských aktivít na vidieku. Seminár je spojený s diskusiou a hľadaním riešení existujúcich problémov.

 Seminár je určený starostom, starostkám a všetkým, ktorí majú záujem o samozamestnanie a podnikanie na vidieku.

BRATISLAVA 2.marec 2014 – 2% pre NCRP

Darujte 2% z Vašich daní na bezplatné poradenstvo pre rodičov neúplných rodín

Vaše financie budú použité na vzdelávací a poradenský program pre rodičov zameraný na:

 • pomoc pri zvládaní výchovy detí bez druhého rodiča
 • zlepšenie komunikácie a vzťahov  s deťmi v puberte
 • zlepšenie vzťahov v rodine
 • zvládanie komunikácie s partnerom po rozvode

Program je realizovaný tímom odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v práci s rodinou.

ZA VAŠU PODPORU ĎAKUJEME

Národné centrum pre rovnosť príležitostí, nezisková organizácia, Kozia 26, 811 03 Bratislava

IČO: 31821511

Tlačivá na stiahnutie:                                                         

FYZICKÉ OSOBY, ZAMESTNANCI

Dve percentá z dane môžu poukázať fyzická osoba (daňovník) z daňovej povinnosti za rok 2012. Výška 2 % z dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 3,32 €. Daňovník svoje 2 % z dane poukáže formou vyhlásenia, poprípade priamo v daňovom priznaní, v ktorom uvedie základné informácie o príjemcovi vedenom v Zozname prijímateľov 2% na daný rok. Dve percentá od fyzických osôb môžu byť poukázané len v prospech jednej právnickej osoby, to znamená, že nemôžu byť rozdelené medzi viacerých prijímateľov.

Dôležité termíny:

 • do 31. marca 2013 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2013 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2013 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

BRATISLAVA 1. marec 2014 - Klub rodičov

Od apríla Národné centrum pre rovnosť príležitostí opäť spúšťa Klub rodičov. V roku 2012 sme poskytli poradenstvo a pomoc viac ako 30-tim rodičom.

Našim zámerom je poskytnúť rodičom, ktorí sú z akéhokoľvek dôvodu na výchovu sami, poradenstvo, ako zvládať krízové situácie či už vo výchove detí, alebo iných rodinných problémov a v stabilizácii  a zlepšovaní vzájomných vzťahov v rodine. S rodičmi pracujú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v rodinnom poradenstve a je pre nich  bezplatné.

Obsahovo sú stretnutia zamerané na:
 •  pomoc pri zvládaní výchovy detí bez druhého rodiča
 •  zlepšenie komunikácie a vzťahov s deťmi
 •  zvládanie komunikácie s partnerom po rozvode

Viac o projekte Klub rodičov

 

BRATISLAVA 27. február  – Tlačová správa (SITA)

Slovensko by sa malo pridať k vyspelým krajinám a zvýšiť investície do detí, apeluje riaditeľka Národného centra pre rovnosť príležitostí Anna Klimáčková. Pripomenula, že aj Európska komisia nabáda členské štáty, aby prijali národné ciele na redukciu detskej chudoby a sociálneho vylúčenia.
Pri eliminácii chudoby je podľa nej dôležité venovať pozornosť rodine a jej stabilite. “Ekonomický stres prináša množstvo problémov, ktoré sa odzrkadľujú v napätých vzťahoch v rodine a blokujú schopnosť rodičov efektívne riešiť problémy už v ich začiatkoch. Neriešené problémy často postupne vedú k rozpadu rodiny. A práve neúplné rodiny sa stávajú najzraniteľnejšími v ohrození chudobou,“ zdôraznila Klimáčková. Chudoba, nestabilné rodinné prostredie, napätie vplýva nielen na zdravie detí, ale aj na ich životnú dráhu. Rodinné prostredie má vplyv aj na psychiku detí, čo sa prejavuje v náraste ich neuro-psychických porúch, úzkosť a depresie v súčasnosti zažíva vyše 20 percent 14- až 15-ročných detí v mestách.
Klimáčková pripomína, že preto treba venovať väčšiu pozornosť eliminácii problémov v rodine už v ich začiatkoch. Národné centrum pre rovnosť príležitostí má projekt Klub rodičov zameraný na podporu neúplných rodín. Je to však len projekt a udržateľnosť programu je možné zabezpečiť len tak, že sa dostane do politiky ústretovej k deťom a rodinám, konštatovala.
Slovensko podľa nej však zatiaľ patrí medzi málo krajín, v ktorých podpora rodičovstva nepatrí medzi priority. V praxi reálne nie je napĺňaná aj napriek tomu, že sme sa k tomu zaviazali vo viacerých medzinárodných dokumentoch.

strong

Facebook