Projekt: Princípy rodovej rovnosti a gender mainstreaming ako súčasť antidiskriminačnej stratégie rozvoja regiónov (2008)

Cieľom projektu bolo vzdelávanie pracovníkov samosprávnych krajov v oblasti princípov rodovej rovnosti, ich praktickej aplikácii v tvorbe regionálnych politík a programov ekonomického a sociálneho rozvoja zamerané na zamedzenie diskriminácie žien, mužov a osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce. V rámci projektu boli zorganizované semináre vo všetkých úradoch samosprávnych krajov, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne všetkých odborov samosprávnych krajov. Obsahom vzdelávania boli informácie o tvorbe stratégií zameraných na:

  • rodovú analýzu, ktorá im prinesie dôležité informácie o potrebách a očakávaniach žien a mužov,
  • programy zosúlaďovania pracovného a rodinného života ako nástroja zamestnanosti osôb s rodinnými povinnosťami, ktoré sú na pracovnom trhu diskriminované a
  •  princípy tvorby partnerskej spolupráce so zamestnávateľmi a inými inštitúciami zameranej na zlepšenie miestnej politiky zamestnanosti.

 

Nosná časť tréningov bola zameraná na spoločné hľadanie riešení pre jednotlivé kraje, pričom sme vychádzali z ich akčných plánov regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

 

Výstup- publikácia:

 

Rodová rovnosť ako súčasť stratégie rozvoja regiónov

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Facebook