Klub rodičov

Zámerom projektu je poskytnúť rodičom, ktorí sú z akéhokoľvek dôvodu na výchovu sami poradenstvo ako zvládať krízové situácie či už vo výchove detí, alebo v zlepšovaní vzťahov v rodine. Poradenstvo a vzdelávanie poskytujú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v rodinnom poradenstve.

Pre koho je určený?

Klub rodičov je pre všetkých rodičov, ktorí sa cítia vo výchove detí osamelí či už po rozvode, úmrtí partnera, slobodní rodičia, ale aj tí, ktorí žijú v párovej rodine, ale z určitých dôvodov sú na výchovu detí sami. Títo rodičia sú vystavení zvýšenému tlaku, pretože musia plniť úlohu otca aj matky. Musia deťom poskytovať citový azyl a prostredie bezpečia, ale tiež musia u detí zabezpečovať aj disciplínu a poslušnosť. Ak rodič nedokáže tieto veci zladiť vzniká napätie, konflikty, vzájomná agresivita, čo v extrémnych prípadoch môže viesť aj k tomu, že deti začnú byť menej prispôsobivé, či unikajú k počítačových hrám, alkoholu, drogám.

Aký je cieľ klubu rodičov?

Cieľom klubových stretnutí je poskytnúť takýmto rodičom odborné informáciepodporiť ich v tom aby nestrácali sebaistotu a sebadôveru, aby ostávali v rovnováhe a nezačali používať menej funkčné výchovné prostriedky, ktoré by viedli k odcudzeniu, či narušeniu vzájomných vzťahov.

Ako funguje? 

Jedno stretnutie trvá približné hodinu a pol, účasť rodičov na stretnutí je anonymná, zapájanie sa do diskusie rodičmi je spontánne. Ide prevažne o diskusiu, v ktorej sa rozoberá reálny výchovný problém za účasti psychológa, ktorý má skúsenosť s rodinným a rodičovským poradenstvom. Rodičia sa môžu do diskusie aktívne zapájať, alebo môžu iba počúvať a získavať informácie o tom, ktoré spôsoby rodičovského správania sú nefunkčné a ktoré môžu viesť k skvalitneniu vzťahu.
V prípade potreby môžu dostať aj  individuálne poradenstvo. Okrem riešenia reálnych výchovných problémov, môžu získať informácie o primeranej literatúre , centrách odbornej pomoci a podobne. Do klubu môžu byť pozývaní aj odborníci z iných oblastí odbornej pomoci – sociálna, psychiatrická, právna a pod., ktorí poskytnú rodičom špecifické informácie zo svojej oblasti.

 

Kluby rodičov sú bezplatné.

Facebook