O nás

Národné centrum pre rovnosť príležitostí

je nezávislá nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1998 na základe dohovoru medzi Rozvojovým programom OSN, Regionálnym centrom pre Európu a CIS (UNDP) a vládou Slovenskej republiky. Vytvorenie centra bolo súčasťou plnenia odporúčaní svetovej konferencie OSN o ženách v Pekingu, ku ktorým sa vláda SR prihlásila. Centrum nie je financované zo štátnych zdrojov.

Poslaním centra je podporovať prístup k rovnakým príležitostiam najmä v oblasti zamestnanosti znevýhodnených osôb a skupín a zlepšovania kvality ich života. Cieľovou skupinou sú ženy/muži, deti, rodiny a znevýhodnené skupiny, ktoré čelia integračným výzvam.

Hlavnou aktivitou centra je tvorba stratégií a inovatívnych programov, na štátnej aj miestnej úrovni, zameraných na zlepšenie zamestnanosti a životných podmienok obyvateľov.

Rozsah činností NCRP zahŕňa:

  • vytváranie stratégií pre uplatňovanie rodovej rovnosti v spoločnosti,
  • zlepšovanie kvality života žien/mužov, detí a znevýhodnených osôb,
  • tvorba koncepčných programov zameraných na zlepšenie zamestnanosti žien, osôb s rodinnými povinnosťami a osôb zo znevýhodnených oblastí,
  • pomoc rodinám, najmä osamelým rodičom, pri riešení rodinných problémov a pri vytváraní bezpečného a stabilného prostredia pre deti,
  • realizovanie výskumov a štúdií zameraných na identifikáciu potrieb znevýhodnených osôb, či skupín,
  • organizácia konferencií a fór zameraných na zvýšenie povedomia o rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti a informovanosti o domácich aj zahraničných programoch v oblasti zamestnanosti a zlepšení životnej úrovne znevýhodnených osôb a skupín.

Pri realizácii projektov NCRP spolupracuje s tímami domácich aj zahraničných odborníkov, zamestnávateľmi, zástupcami miestnej samosprávy, verejnej a štátnej správy s cieľom vytvoriť program, či koncepciu, ktorá by mohla byť zakomponovaná do politických opatrení a rozvojových programov ako na štátnej, tak aj na miestnej úrovni.

Vo svojich aktivitách sa NCRP zameriava na 4 nosné programy, ktorých výstupom sú návrhy inovatívnych programov v danej oblasti.

Napísali o nás

Facebook