O nás

Národné centrum pre rovnosť príležitostí

je nezisková organizácia, ktorej činnosť spočíva vo vytváraní rovnakých príležitostí pre všetkých, ktorí to potrebujú. Spolupracujeme s tímami odborníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s vedením ľudí. Medzi naše ciele patrí predovšetkým ochrana detí pred násilím, vytvorenie podmienok pre ich kvalitný život a následne úspešné zaradenie do spoločnosti.

Národné centrum pre rovnosť príležitostí (NCR) je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1998 na základe dohovoru medzi Rozvojovým programom OSN, Regionálnym centrom pre Európu a CIS v Bratislave (UNDP) a vládou Slovenskej republiky. Vytvorenie centra bolo súčasťou plnenia odporúčaní svetovej konferencie OSN o ženách v Pekingu, ku ktorým sa vláda SR prihlásila.

NCR je nezisková, nezávislá organizácia a nie je financovaná zo štátnych zdrojov. Poskytuje všeobecne prospešné služby zamerané na vytváranie koncepčných programov, súvisiacich s vytváraním rovnakých príležitostí pre kvalitný život všetkých, ktorí potrebujú našu pomoc.

Pri realizácii projektov NCR spolupracuje s tímom domácich aj zahraničných odborníkov, zástupcami miestnej samosprávy, verejnej a štátnej správy s cieľom vytvoriť program, či koncepciu, ktorá by mohla byť zakomponovaná do politiky a rozvojových programov ako na štátnej, tak na miestnej úrovni.

Vo svojich cieľoch sa NCR zameriava na 4 nosné programy, ktorých výstupom sú návrhy inovatívnych programov v danej oblasti. Spoločným menovateľom všetkých projektov sú deti – ich ochrana pred násilím, vytvorenie podmienok na ich kvalitný život a úspešné zaradenie sa do spoločnosti. Deti potrebujú našu pomoc. Avšak ak chceme pomôcť im, musíme pomôcť aj ich rodičom. Nielen pri udržaní si práce, potrebnej na finančné zabezpečenie rodiny a tým predchádzaniu sociálneho vylúčenia, ale pomáhať im zvládať rodinné aj rodičovské problémy a zachovať stabilnú rodinu, v ktorej deti nájdu bezpečie a porozumenie. Stabilná rodina je predsa prínosom pre celú našu spoločnosť.

Napísali o nás

Facebook