Publikácie

Publikácie programu: Prevencia a eliminácia násilia

 • Výskum: Týranie detí ako spoločenský problém (1998)
 • Ochrana obete v domácom násilí (zborník konferencie konanej v roku 1998)
 • Multidisciplinárna spolupráca pri riešení prípadov týrania a zanedbávania detí (2001)
 • Sloboda prejavu a ochrana súkromia v médiách (zborník príspevkov z konferencie konanej v septembri 2001)
 • Zborníky z projektu „Prevencia a eliminácia rodinného násilia“

Z ich obsahu:

Zborník č.1:

 • Znovu vybudovanie rodín po sexuálnom zneužití: perspektíva páchateľa, D. Fisher, A. Beech
 • Terapia dospelých páchateľov, A. Beech, D. Fisher
 • Prerušiť cyklus násilia, K. Browne
 • Prístup spoločnosti k prevencii rodinného násilia – pracovný materiál z tréningu 02/2001

Zborník č. 2:

 • Deklarácia OSN o ochrane práv detí a jej implementácia v praxi, prednáška K. Browne na seminári 07/2001
 • Role a oblasti zodpovednosti a Prístup k individuálnym prípadom
  príručka: Working Together to Safeguard Children, (Dpt. Of health, Home Office a Dpt. Of Education and Emloyment, Veľká Británia)

Zborník č. 3:

 • Právne otázky vo vzťahu k postupu v systéme starostlivosti o dieťa, ak dochádza k násiliu medzi partnermi, K. Browne
  Spolupráca na ochranu detí, príručka: Working Together to Safeguard Children, (Dpt. Of health, Home Office a Dpt. Of Education and Emloyment, Veľká Británia)
 • Príklady dotazníkov používaných vo Veľkej Británii na hodnotenie týrania a zneužívania
 • Policajné zisťovanie väzieb medzi týraním manželky a týraním detí, K. Browne, C. Hamilton

Zborník č. 4:

 • Súhrn prednášok – K. Browne, M. Elliott, z tréningu 03/2002
 • Výskum: Čo nám hovoria sexuálni násilníci, M. Elliott, K. Browne a J. Kidscape
 • Predpoklady fyzického týrania, C. Hamilton, K. Browne
 • Liečba páchateľov domáceho násilia, K. Browne, L. Falshaw, L. Dixon

Zborník č. 5:

 • Multidisciplinárna spolupráca v riešení prípadov rodinného násilia – súhrn prednášok K. Browne a C. Hamilton, tréning 06/2002
 • Hodnotenie rizikovosti sexuálnych násilníkov, A. Beech, D. Fisher
 • Liečba sexuálnych násilníkov, A. Beech, D. Fisher

Zborník č. 6:

 • Systém na hodnotenie ohrozených detí a ich rodín (Department of Health, UK)
 • Rámec pre hodnotenie ohrozených detí a ich rodín (Department of Health, UK)

Rovnosť príležitostí a trh práce

Publikácie:

 • Médiá v činnosti mimovládnych organizácií- manuál pre prácu s médiami
 • Obraz ženy v médiách
 • Gender mainstreaming – dobré skúsenosti z praxe
 • Gender mainstreaming v praxi
 • Analýza a stratégia rozvoja pracovných príležitostí v meste Zlaté Moravce;
 • Koncepcia integrovanej spolupráce pri vytváraní služieb pre týrané ženy a ženy vracajúce sa na trh práce v meste Zlaté Moravce ;
 • Rodina verzus práca – Návrh stratégie zamestnanosti žien po materskej dovolenke;
 • Spoločensky zodpovedné podnikanie a zosúlaďovanie pracovného a rodinného života
 • Manuál: Gender mainstreaming a trh práce
 • Zborník konferencie: Gender mainstreaming a regionálne aspekty trhu práce
 • Rodové analýzy v mestách: Dolný Kubín, Čadca, Senica
 • Programy zosúlaďovania pracovného a rodinného života pre verejnú správu
 • Programy zosúlaďovania pracovného a rodinného života pre zamestnávateľov
 • Spoločensky zodpovedné podnikanie a programy na zosúladenie pracovného a rodinného života zamestnancov
 • Rodová rovnosť ako súčasť stratégie rozvoja regiónov
 • Zvýšenie informovanosti zameranej na toleranciu a násilie
 • Podnikanie na vidieku -Príručka pre záujemcov o podnikanie na vidieku
 • Metodický materiál: Informačná podpora pre osamelých rodičov
 • Koncepcia integrovanej spolupráce pri vytváraní služieb pre ženy vracajúce sa na trh práce v meste Zlaté Moravce
 • Nástroje a metodika monitorovania a hodnotenia horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch
 • Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života ako nástroj na zvýšenie zamestnanosti osôb s rodinnými povinnosťami

Rodina a spoločnosť

Publikácie:

 • Prevencia a eliminácia intolerancie a násilia
 • Podpora rodičovstva – podpora spoločnosti

Medzinárodné projekty a projekty rozvojovej pomoci

Facebook