Projekt: Projekt Gender mainstreaming na trhu práce (2006-2008)

Cieľ projektu

Cieľom projektu je prostredníctvom stratégie gender mainstreamingu a spoločnej sociálnej zodpovednosti zainteresovať všetkých aktérov s dosahom na trh práce (štátnu a verejnú správu, miestnu samosprávu, súkromný sektor, sociálnych partnerov a mimovládne organizácie) v mestách Čadca, Dolný Kubín a Senica do riešenia otázky rovnosti príležitostí žien a mužov na trhu práce a  so špeciálnym zameraním na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života osôb s rodinnými povinnosťami (najmä nezamestnaných žien s rodinnými povinnosťami). Projekt využil skúsenosti z realizácie Projektu rodovej rovnosti v Zlatých Moravciach. Partnermi projektu boli: MsÚ Čadca, UPSVAR Dolný Kubín, MsÚ Senica.

 

Cieľová skupina

 

 • ženy a muži s rodinnými povinnosťami (najmä nezamestnané ženy s rodinnými povinnosťami)
 • zástupcovia a zástupkyne aktérov s dosahom na trh práce
 • zamestnávatelia

 

Aktivity projektu:

 

 1. Prieskum medzi nezamestnanými ženami a mužmi s rodinnými povinnosťami zameraný na prekážky v prístupe na trh práce po rodičovskej dovolenke (vzorka 300 osôb s rodinnými povinnosťami;
 2. Rodová analýza trhu práce v partnerských mestách;
 3. Vzdelávanie nezamestnaných žien po rodičovskej dovolenke, zamerané na zlepšenie ich schopností uchádzať sa o prácu;
 4. Okrúhle stoly so zamestnávateľmi a miestnymi aktérmi trhu práce zamerané na hľadanie riešení na implementáciu programu zosúlaďovania pracovného a rodinného života osôb s rodinnými povinnosťami do sociálnych programov zamestnávateľov a vytváranie partnerskej spolupráce s miestnou samosprávou;
 5. Práca na vytvorení návrhu stratégie zamestnanosti osôb s rodinnými povinnosťami a rozvoj programov ústretových rodine;
 6. Záverečný seminár určený pre tvorcov politiky SR, zástupcom a zástupkyniam Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

Výstupy projektu- publikácie:

 • Návrh stratégií rozvoja zamestnanosti v jednotlivých mestách s uplatnením princípov rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.
 • Manuál: Gender mainstreaming a trh práce
 • Zborník konferencie: Gender mainstreaming a regionálne aspekty trhu práce
 • Rodové analýzy v mestách: Dolný Kubín, Čadca, Senica
 • Programy zosúlaďovania pracovného a rodinného života pre verejnú správu
 • Programy zosúlaďovania pracovného a rodinného života pre zamestnávateľov
 • Spoločensky zodpovedné podnikanie a programy na zosúladenie pracovného a rodinného života zamestnancov

 

Financovanie projektu

Európsky sociálny fond s príspevkom zo štátneho rozpočtu SR

Facebook