Projekt: Hodnotovo orientovaný manažment ako faktor rozvoja spoločnosti (2008-2009)

Cieľom projektu bolo podporiť transformačný proces a zlepšiť podnikateľské prostredie v autonómnej oblasti Vojvodina, Srbsko. Obsahovo bol projekt zameraný na vytvorenie stratégie efektívneho riadenia malých a stredných podnikov, na zvyšovanie ich výkonnosti,profesionality riadenia a budovanie ľudských kapacít pri uplatňovaní princípov rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.

Súčasťou navrhnutej stratégie bola aj podpora vzdelávania a prípravy budúcich podnikateľov do podnikateľskej praxe. Za prínosné považujeme aj prepojenie teórie a praxe vďaka spolupráci zástupcov akademickej obce oboch krajín (Belehradská univerzita a EU Bratislava) s miestnymi podnikateľmi a manažmentom vo všetkých kľúčových fázach projektu, pričom princípy projektového a strategického riadenia realizované v projekte sa stali podkladom na rozšírenie programu manažérskeho vzdelávania vo vyučovacích plánoch Belehradskej univerzity.

Pilotná implementácia systému riadenia výkonnosti vo vybranej energetickej firme prispela ku skvalitneniu jej riadenia tak, že po skončení projektu bola základom novo vytvorenej siete malých energetických podnikov vo Vojvodine. Účelnosť a kvalitu projektu, ktorý výrazne prispieva k energetickej výkonnosti, vysoko ohodnotili aj zástupcovia provinčnej vlády Vojvodina

 

Projekt bol financovaný z finančného príspevku Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu


Facebook