Projekt: Program rodovej rovnosti v Zlatých Moravciach (2005–2006)

Projekt: Program rodovej rovnosti v Zlatých Moravciach (2005–2006)

Cieľom projektu bolo na základe rodových analýz a analýz trhu práce v meste Zlaté Moravce navrhnúť programy zamerané na rast zamestnanosti sociálne znevýhodnených žien a osôb s rodinnými povinnosťami a posilniť integrovaný prístup spolupráce aktérov s dosahom na trh práce (samosprávy, sociálnych partnerov, súkromného sektora, mimovládnych organizácií a ďalších inštitúcií), pri odstraňovaní bariér, ktoré im bránia vstúpiť na pracovný trh. Ďalším cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia o problematike rodovej rovnosti a spoločnej sociálnej zodpovednosti u zainteresovaných inštitúcii ako aj občianskej verejnosti.

Cieľová skupina

 • osoby s rodinnými povinnosťami, po rodičovskej dovolenke, starajúce sa o staršie závislé osoby a ženy ohrozené domácim násilím
 • zástupcovia a zástupkyne miestnej správy, štátnej správy, súkromného sektora, mimovládnych organizácií

Aktivity projektu

 • Diskusné fóra s verejnosťou zamerané na otázky rodovej rovnosti a domáceho násilia;
 • Realizácia prieskumu pracovného trhu analýzou regionálneho plánu rozvoja a dotazníkov od zainteresovaných inštitúcií (samospráva, podniky, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny atď.);
 • Seminár pre účastníkov projektu zameraný na prezentáciu výsledkov výskumu a informácií o uplatňovaní rodovej rovnosti a spoločnej sociálnej zodpovednosti zamestnávateľov;
 • Okrúhle stoly so zástupcami zamestnávateľov v meste Zlaté Moravce;
 • Osobné stretnutia so zamestnávateľmi;
 • Okrúhle stoly so zástupcami inštitúcií zapojenými do projektu, ktorých obsahom je hľadanie možnosti spolupráce;
 • Vypracovanie stratégie rozvoja pracovných príležitostí spolu s návrhom cielených rekvalifikačných kurzov a koncepcie integrovanej spolupráce pri vytváraní siete služieb pre ženy vracajúce sa na trh práce a týrané ženy;
 • Školenie pre zamestnancov štátnej a miestnej správy zamerané na systém integrovanej spolupráce pomoci ženám podliehajúcim násiliu;
 • Záverečná konferencia;
 • Prezentácia projektu v médiách

Uplatňovanie rodovej rovnosti na trhu práce a v  politike miestnej samosprávy bol pilotný projekt, v rámci ktorého sme si chceli overiť záujem a možnosti spolupráce miestnych aktérov trhu práce v rozvoji zamestnanosti znevýhodnených skupín žien a mužov s  rodičovskými povinnosťami ( Programy: Spoločná sociálna zodpovednosť zamestnávateľov a Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života osôb s rodinnými povinnosťami).

 

Z ankety medzi nezamestnanými ženami a diskusií s obyvateľmi vyplýva, že medzi najväčšie prekážky zamestnať sa a prácu si udržať je starostlivosť o deti. Ženy starajúce sa o deti často bývajú prvé, ktoré sú postihnuté prepúšťaním. Táto situácia je znásobená aj skutočnosťou, že je v kraji prevažujúci počet nezamestnaných, čo zneužívajú zamestnávatelia v určovaní nevhodných pracovných podmienok.

Z ankety medzi zamestnávateľmi vyplýva, že vzhľadom na ekonomický tlak plnenia úloh nemajú vytvorené potrebné podmienky pre matky s deťmi. Mnohí aj väčší zamestnávatelia majú síce vytvorený sociálny program pre svojich zamestnancov, ale špeciálne s matkami/rodičmi s rodičovskými povinnosťami nepočítajú. V rámci diskusií so zamestnávateľmi sme hovorili o možnostiach a prínose rozšírenia sociálnych programov firiem aj pre osoby s rodinnými povinnosťami. Na záver projektu 78% zamestnávateľov deklarovalo záujem prehodnotiť svoje sociálne programy a zúčastniť sa aj na tvorbe partnerstiev na miestnej úrovni.
Uskutočnili sme analýzu pracovného trhu a regionálneho plánu pracovných príležitostí. Vzhľadom na to, že tu prevažujú pracovné príležitosti vhodné pre mužov, spoločne s aktérmi trhu práce sme navrhli stratégiu rozvoja pracovných príležitostí aj pre ženy .

Výstupy – publikácie

 • Analýza a stratégia rozvoja pracovných príležitostí v meste Zlaté Moravce;
 • Koncepcia integrovanej spolupráce pri vytváraní služieb pre týrané ženy a ženy vracajúce sa na trh práce v meste Zlaté Moravce ;
 • Rodina verzus práca Návrh stratégie zamestnanosti žien po materskej dovolenke;
 • Spoločensky zodpovedné podnikanie a zosúlaďovanie pracovného a rodinného života

Financovanie

Z prostriedkov štrukturálnych fondov predvstupovej pomoci Európskej Únie PHARE.

Facebook